Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Anna Jacek, Emilia Sarnacka i inni

Akcja PASZPORT CZYTELNIKA. Przyjdź do biblioteki, odbierz paszport, zbieraj naklejki i wygrywaj nagrody!!!

Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Anna Jacek, Emilia Sarnacka i inni
środa, 06-09-2017, 12:54
Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Anna Jacek, Emilia Sarnacka i inni

Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Publikację wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do poszczególnych przepisów ustawy o pomocy społecznej, normujących problematykę funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz wzory formularzy wykorzystywanych w działalności tych jednostek organizacyjnych.
Opracowanie omawia w szczególności:
- tworzenie i rejestrację DPS,
- potrzeby bytowe w DPS,
- realizację zadań opiekuńczych i potrzeb wspomagających w DPS,
- zapewnienie świadczeń zdrowotnych w DPS,
- personel i wolontariat w DPS,
- dokumentowanie działalności DPS oraz nadzór i kontrolę DPS.
Zaktualizowana i uzupełniona zawartość drugiego wydania stanie się pomocna dla osób pracujących w domach pomocy społecznej, jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego zajmujących się obszarem pomocy społecznej, przedsiębiorców rozważających aktywność w tej sferze, a także inspiracją dla dalszych badań nad przepisami prawa regulującymi.
Publikacja została rozszerzona o orzecznictwo zagraniczne (m.in. analiza wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kędzior v. Polska), zmianom uległy zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańców domów pomocy społecznej oraz przepisy dotyczące współpracy domów pomocy społecznej z wolontariuszami.