Uroczyste obchody 17 WRZEŚNIA

 

Uroczyste obchody 17 WRZEŚNIA
Wednesday, 08-09-2021, 11:59

 

 

1 7   W R Z E Ś N I A   2 0 2 1   R O K U

 ( P O M N I K P A M I Ę C I L O S Ó W O J C Z Y Z N Y , S K W E R S O L I D A R N O Ś C I )

 

 

R A D A    M I E J S K A    D Z I E R Ż O N I O W A    O R A Z

B U R M I S T R Z   D Z I E R Ż O N I O W A

Z A P R A S Z A J Ą   N A   U R O C Z Y S T E   O B C H O D Y

8 2   

R O C Z N I C Y  S O W I E C K I E J  N A P A Ś C I   N A   P O L S K Ę   O R A Z  Ś W I A T O W E G O   D N I A   S Y B I R A K A