Nabór na stanowisko bibliotekarza

Nabór na stanowisko bibliotekarza
środa, 31-01-2018, 12:53

DYREKTOR MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 • bieżąca obsługa czytelników (udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz;

udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, itp.);

 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
 • dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,
 • organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa (wystaw,  konkursów, spotkań  z  autorami, szkoleń, konkursów, pogadanek, akcji plenerowych itp.);
 • wyszukiwanie sposobów na pozyskiwanie środków pozabudżetowych (krajowych, unijnych) na projekty czytelnicze,
 • współpraca ze środowiskiem (z bibliotekami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami itp.);

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

 • wykształcenie: minimum średnie, preferowane bibliotekarskie;
 • wiedza z zakresu bibliotekarstwa i pracy w bibliotece;
 • biegła obsługa komputera (pakiet Open Office), urządzeń biurowych oraz swobodne korzystanie z Internetu;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • umiejętność bezkonfliktowego działania i pracy w grupie.
 • wysoka kultura osobista.

III. Pożądane cechy osobowości:

samodyscyplina, zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, otwartość, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, łatwość nawiązywania kontaktów, dokładność

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2. Czas pracy: dwuzmianowy.

3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 3 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Curriculum vitae

2. List motywacyjny

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

CV wraz ze zdjęciem oraz z klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1182  z późniejszymi zmianami),

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza” w Sekretariacie

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów

I piętro

Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2018 r. godz. 15:30

Oferty, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Biblioteki.

O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej MPBP.

 

Justyna Strzelczyk Leśniak

p.o. Dyrektora

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Dzierżoniowie