Regulamin - usługi komputerowe

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w nastepujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Regulamin - usługi komputerowe

 

ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy przeznaczonych dla użytkowników stanowisk komputerowych znajdujących się w Czytelni Głównej, Bibliotece Naukowej i Filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie zwanej dalej Biblioteką.

2. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.

3. Warunkiem skorzystania ze stanowisk komputerowych jest: a. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, b. wylegitymowanie się kartą biblioteczną, w szczególnych przypadkach dowodem tożsamości.

4. Stanowiska komputerowe dostępne są w następujących godzinach: a. poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 – 17.45 b. czwartek 8.00 – 11.45 W wyjątkowych sytuacjach powyższe godziny mogą ulec zmianie.

5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. W szczególnych przypadkach za zgodą bibliotekarza czas ten może zostać wydłużony.

6. Skorzystanie z komputera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Bibliotekę następujących danych: imię i nazwisko, kod kreskowy karty bibliotecznej użytkownika, dane zawarte na koncie bibliotecznym użytkownika, data urodzenia oraz data i godzina skorzystania z komputera.

7. Użytkownik zajmuje stanowisko wskazane przez bibliotekarza i samodzielnie z niego korzysta.

8. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz zawartość otwieranych stron.

9. Użytkownicy sprzętu komputerowego, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niesprawności sprzętu bądź systemu, z którego korzystają, powinni niezwłocznie powiadomić o tym pracownika Biblioteki. Zabrania się dokonywania samodzielnych „napraw”.

10. Pracownicy Biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz materiały biblioteczne, które zostały pozostawione bez nadzoru.

11. Wszystkich użytkowników obowiązuje szatnia.

 

ROZDZIAŁ II. OGRANICZENIA 

1. Korzystanie z komputera i Internetu służy wyłącznie celom kulturalnym, edukacyjnym, naukowym oraz informacyjnym.

2. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba (w wyjątkowych sytuacjach 2 osoby).

3. Dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą skorzystać z komputerów od godziny 12.30.

4. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika oraz w innych wykonywanych czynnościach.

5. Użytkownikom korzystającym ze stanowisk komputerowych zabrania się: a. podejmowania działań powodujących jakiekolwiek zmiany, dewastację lub uszkodzenia sprzętu komputerowego, sieci komputerowej oraz oprogramowania (w tym: instalowania jakichkolwiek programów, dokonywania zmian w ustawieniach i konfiguracji komputerów, samodzielnego przemieszczania sprzętu, dokonywania samodzielnych „napraw”), b. podejmowania działań niezgodnych z prawem, c. wykorzystywania komputerów w celach prowadzenia działalności gospodarczej i zarobkowych, d. pozostawiania przez użytkowników plików własnych na dysku komputera (pozostawione pliki zostaną usunięte), e. przeglądania stron internetowych i/lub plików zawierających informacje o charakterze pornograficznym, wulgarnym, propagujące przemoc, obrażające uczucia innych lub dobre obyczaje, f. spożywania posiłków i napojów oraz używania telefonów komórkowych.

6. Próby wejścia na strony obsceniczne lub obraźliwe, propagujące przemoc, obrażające uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim) są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.

7. Biblioteka zastrzega sobie prawo (zarówno w odniesieniu do komputerów należących do Biblioteki, jak też do publicznej sieci Wi-Fi Biblioteki) do ograniczania przepustowości połączenia internetowego oraz do filtrowania i blokowania treści witryn, a także blokowania aplikacji łączących się z Internetem. W szczególności blokowane mogą być witryny zawierające treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

8. Biblioteka nie odpowiada za pozostawienie przez użytkownika niewylogowanych kont na poczcie e-mail i innych stronach, komunikatorach itp. wymagających logowania. Użytkownik pozostawia niewylogowane konto na własną odpowiedzialność. 

9. Użytkownik odpowiada finansowo za szkody mechaniczne spowodowane przez siebie. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

10. Do pracy mogą być dopuszczane własne zewnętrzne nośniki elektroniczne zeskanowane przez bibliotekarza programem antywirusowym. W przypadku wykrycia szkodliwego oprogramowania nośnik nie może zostać użyty.

11. Dla komfortu wszystkich użytkowników w Bibliotece należy zachować ciszę oraz czystość i porządek w czasie i po zakończeniu korzystania ze stanowisk komputerowych.

12. Dźwięk odtwarzany podczas pracy komputera może być emitowany tylko przez słuchawki.

13. Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub zachowuje się niewłaściwie.

14. W przypadku stwierdzenia jawnego naruszenia Regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego na czas określony lub na stałe.

15. W sytuacjach spornych użytkownik ma prawo odwołać się w pisemnym wniosku do Dyrektora Biblioteki.

 

 ROZDZIAŁ III. ODPŁATNOŚĆ

1. Użytkownik może korzystać – w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny – z odpłatnej usługi w zakresie wydruków komputerowych i skanowania.

2. Opłaty z tego tytułu uiszcza się u dyżurującego bibliotekarza.

3. Zasady płatności określa Cennik Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki wprowadzonego Zarządzeniem nr 01/07/2019 Dyrektora Biblioteki. Cennik zamieszczony jest w każdym dziale Biblioteki, a także na stronie internetowej i stronie BIP Biblioteki.

 

ROZDZIAŁ IV. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Zmiany Regulaminu oraz bieżące komunikaty adresowane do użytkowników są umieszczane na stronie internetowej Biblioteki oraz w poszczególnych działach. Po upływie 30 dni po podaniu informacji o zmianach uważa się, że użytkownik przyjął je do wiadomości.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 roku