Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Prawo dla ratowników medycznych

Wednesday, 11-09-2019, 14:14
Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego w Polsce. Drugie wydanie uwzględnia m.in. szereg istotnych zmian prawa dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zawodu ratownika medycznego, uchwalonych w 2018 roku.Posługując się przystępnym językiem autorka wskazuje m....
Gatunek:

Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne

Wednesday, 11-09-2019, 14:07
 Dagmara Woźniakowska- Fajst podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu. Przedstawia usystematyzowane definicje psychologiczne i kryminologiczne zjawisk...
Gatunek:

Zmysły w procesie starzenia

Wednesday, 11-09-2019, 13:39
Publikacja jest nowatorskim ujęciem zagadnienia procesów starzenia się zmysłów. Autorzy opisują zmiany następujące z wiekiem i obejmujące wzrok, słuch, zmysł równowagi, dotyk, smak i powonienie oraz problemy stomatologiczno-ortodontyczne i foniatryczne, a także przedwczesne starzenie się zmysłów w chorobach uwarunkowanych genetycznie. Dopełnieniem...
Gatunek:

GRU. Sowiecki Superwywiad

Wednesday, 11-09-2019, 12:38
Sowiecki wywiad wojskowy należał do jednych z najlepszych służb wywiadowczych w XX w., z powodzeniem konkurując na tajnym froncie ze służbami specjalnymi innych państw. Źródeł jego sukcesów upatrywać należy nie tylko w starannym i drobiazgowym, ale również z rozmachem i niejednokrotnie nieszablonowym realizowaniu zadań operacyjnych w skali...
Gatunek:

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika, praca socjalna, terapia

Wednesday, 11-09-2019, 11:59
Monografia ma charakter teoretyczno-metodyczny. Scharakteryzowano w niej cechy rodziny, czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka, opisano objawy zaburzeń dziecięcych wynikających z wychowywania się w rodzinie nieprawidłowo realizującej swe funkcje. Ponadto zaprezentowano role i zadania oraz metodykę działania specjalistów pracujących z rodzinami w...
Gatunek:

Postępowania i kontrole podatkowe

Wednesday, 11-09-2019, 11:50
W książce przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorców jako podatników i płatników, a także obowiązki organów podatkowych i ich uprawnienia w ramach kontroli podatkowej i postępowań podatkowych w związku z wejściem życie w 2018 r. Konstytucji biznesu.Szczegółowo i wnikliwie przeanalizowano m.in. zagadnienia takie jak:- zasada rozstrzygania na...
Gatunek:

Terapia zabawą

Wednesday, 11-09-2019, 11:42
Najnowsze badania wykazują skuteczność terapii zabawą w pracy z dziećmi z trudnymi zachowaniami, z zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnościami, a także znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.Garry L. Landreth nie tylko omawia rozwój terapii zabawą i przedstawia podstawowe badania poświęcone tej formie pracy z najmłodszymi, ale także...
Gatunek:

Europeizacja. Analiza oddziaływania UE

Wednesday, 11-09-2019, 10:16
Książka jest pierwszym w Polsce naukowym wytłumaczeniem wielokierunkowego oddziaływania Unii Europejskiej na państwa członkowskie oraz państw członkowskich na Unię Europejską z wykorzystaniem praktycznych przykładów i z pomiarem ich wpływu. Dlatego adresatami opracowania są wszyscy, którzy chcą zrozumieć mechanizmy wywołujące zmiany w kraju...
Gatunek:

Ochrona praw i wolności. System instytucjonalny Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, 11-09-2019, 09:54
Książka jest monografią poświęconą opisowi i analizie funkcjonowania szeroko rozumianego systemu kontroli, ochrony prawa i praworządności, realizowanego przez organy państwowe RP i europejskie instytucje organizacji międzynarodowych Unii Europejskiej i Rady Europy, których Polska jest członkiem. Na analizowany w monografii system składa się polski...
Gatunek:

Dziedziczynienie przedwojennych cmentarzy na terenach postemigracyjnych Polski

Wednesday, 11-09-2019, 09:29
Książka jest wynikiem kilkuletnich badań terenowych zrealizowanych w środowisku osób zajmujących się przedwojennymi cmentarzami na terenach postmigracyjnych Polski. Małgorzata Zawiła przedstawia społeczne procesy przypisywania znaczeń zniszczonym i zapomnianym cmentarzom, podlegającym obecnie działaniom mającym na celu ich zachowanie, a także...
Gatunek:

Pages